Regulamin sprzedaży usług szkoleniowych przez internet

Dzień dobry

Dołożę wszelkich starań, abyś był w pełni zadowolony z każdego etapu naszej współpracy. Jeśli tylko coś jest dla Ciebie niejasne, potrzebujesz pomocy to napisz do mnie. Jestem tu po to, aby Ci pomóc.

Z wyrazami szacunku,
Artur Nowakowski - założyciel PrzyszlyProgramista.pl

Artur Nowakowski

§ 1. Definicje

1) Regulamin – niniejszy zbiór przepisów regulujących kwestie związane ze świadczeniem Usług Szkoleniowych przez internet;
2) Serwis – prowadzenie przez NOWAKOWSKI NET sprzedaży Usług Szkoleniowych w postaci transakcji on-line zorganizowanej na stronie internetowej, znajdującej się pod domeną www.przyszlyprogramista.pl;
3) NOWAKOWSKI NET – NOWAKOWSKI NET - Artur Nowakowski, z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Bolesława Prusa 61a, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza w dni 11.05.2010 r. pod numerem: 25493/10 NIP: 734 292 46 33 REGON: 121217970 mBank S.A. Nr rachunku: 43 1140 2004 0000 3902 7560 2823
4) Usługi Szkoleniowe / Szkolenie – usługi świadczone przez NOWAKOWSKI NET w postaci szkoleń;
5) Użytkownik – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu i/lub która wykupiła Usługi Szkoleniowe lub ma zamiar ich nabycia;
6) Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
7) Umowa – umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia, której przedmiotem jest nabycie Usług Szkoleniowych;
8) Zamówienie – wypełnienie formularza zgłoszenia oraz dokonanie zapłaty ceny za Szkolenie;
9) Uczestnik – osoba zgłoszona do udziału w Szkoleniu .

§ 2. Przepisy ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia i sprzedaży Usług Szkoleniowych przez NOWAKOWSKI NET za pośrednictwem Serwisu.
2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość, pomiędzy NOWAKOWSKI NET, a Użytkownikiem.
3. Każda osoba składająca Zamówienie w Serwisie jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem.
4. Wszystkie informacje oraz szczegóły dotyczące oferowanych przez NOWAKOWSKI NET Usług Szkoleniowych są dostępne na stronie Serwisu.
5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem:
a) urządzenie mające dostęp do sieci Internet oraz przeglądarka obsługującą pliki cookies, a także dostęp do konta poczty elektronicznej;
b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7, lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 24, lub Chrome w wersji nie starszej niż 25, lub inna w której poprawnie działać będzie formularz zamówienia usług.
6. NOWAKOWSKI NET dokłada starań potrzebnych do prawidłowego działania Serwisu.
7. Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz ewentualnych związanych z nimi konsekwencjach dla Klientów będą umieszczane na stronie głównej Serwisu.
8. Klienci są zobowiązani do korzystania ze strony Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z Serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

§ 3. Uczestnictwo w szkoleniach

1. W celu zakupu Usługi Szkoleniowej, Użytkownik na stronie Serwisu powinien wybrać opcję kup szkolenie, a następnie wypełnić i wysłać formularz zakupu podając dane Uczestnika/Uczestników Szkolenia oraz dokonać zapłaty ceny za Szkolenie.
2. Po wysłaniu formularza zakupu Usługi Szkoleniowej Użytkownik dokonuje zapłaty ceny za Szkolenie w jeden z wybranych przez siebie sposobów: przelewem bankowym lub na raty - udzielane przez firmę Santander. Niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, NOWAKOWSKI NET przesyła Użytkownikowi informacje dotyczące terminu wykonania Usługi Szkoleniowej.
3. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Uczestnikom szkoleń NOWAKOWSKI NET są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców, są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody NOWAKOWSKI NET.
4. Zakup Usługi Szkoleniowej na stronie Serwisu może być dokonywany przez osoby pełnoletnie albo przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę prawnych opiekunów.

§ 4. Odstąpienia i rezygnacje

1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827) Konsument ma możliwość odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Firma Nowakowski NET Artur Nowakowski, postanowiła jednak przedłużyć ten okres do 30 dni od dnia jej zawarcia.
2. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w dowolnej formie, w szczególności w drodze pisemnej na adres siedziby NOWAKOWSKI NET lub na adres e-mail: rekrutacja@przyszlyprogramista.pl. Informacja dotycząca prawa korzystania z odstąpienia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

§ 5. Przetwarzanie Danych

1. NOWAKOWSKI NET zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności znajdującej się na stronie Serwisu w zakresie niezbędnym do realizacji i rozliczenia usług świadczonych w ramach Umowy.
2. NOWAKOWSKI NET umożliwia Użytkownikom przeglądanie i aktualizację danych osobowych, a także ich usunięcie w przypadku rozwiązania Umowy, chyba że ich zachowanie jest niezbędne dla realizacji praw NOWAKOWSKI NET, wynikających z rozwiązanej Umowy.
3. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Użytkownika leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i wykonanie Usług Szkoleniowych.
4. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupu.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez NOWAKOWSKI NET w celu realizacji Usługi Szkoleniowej oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.

§ 6. Ceny i faktury

1. Wszystkie, aktualne ceny Usług Szkoleniowych podane są w ofercie zamieszczonej na stronie Serwisu.
2. Ceny są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT).
3. Klienci dokonujący zakupu Usług Szkoleniowych NOWAKOWSKI NET oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT oraz korekt faktur VAT drogą elektroniczną, na adres email podany we wniosku przy zakupie. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Konsumentów.

§ 7. Reklamacje

1. W przypadku, gdy Użytkownik/Uczestnik uważa, że sposób realizacji Usługi Szkoleniowej nie jest zgodny z Umową lub ma zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji w dowolnej formie na adres: rekrutacja@przyszlyprogramista.pl lub przesyłając ją listem na adres NOWAKOWSKI NET. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika/Uczestnika: imię i nazwisko, dane szkolenia, którego dotyczy umowa, oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.
2. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Użytkownik/Uczestnik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z Użytkownikami, a związanych w wykonywaniem Umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby NOWAKOWSKI NET. Niniejszego postanowienia nie stosuje się do Konsumentów, dla których sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z związanych w wykonywaniem Umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd według przepisów postępowania cywilnego.
3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
4. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu.
5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2015 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w dowolnej formie, w szczególności w drodze pisemnej na adres siedziby NOWAKOWSKI NET lub na adres e-mail: rekrutacja@przyszlyprogramista.pl.
3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności.
6. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Nie poniosą państwo dodatkowych kosztów związanych z odstąpieniem.

ZAŁĄCZNIK NR 2

………………………….………………..
(miejscowość, data)

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Dane Przedsiębiorcy:
Nowakowski NET - Artur Nowakowski
z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Bolesława Prusa 61a,
NIP: 734-292-46-33

Dane Konsumenta:
Imię i Nazwisko: ………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………
Nr telefonu / adres e-mail ……………………………………….
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy usług szkoleniowych zawartej dnia …………………….roku.

podpis Konsumenta
………………………………………

Nowakowski NET Artur Nowakowski © copyright 2015.